Canvis en els tipus de retenció aplicables a partir del 12 de juliol del 2015.

12/07/2015

Rendes d'activitats professionals i per impartir cursos: els rendiments satisfets a

partir del 12 juliol 2015 queden sotmesos a un tipus fix de retenció del 15% (el 7%

l'any d'inici d'activitat i els dos següents).

La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins l'11 de juliol del 2015 es manté

en el 19% (el 9% en cas d'inici d'activitat).

• Lloguers, rendiments del capital mobiliari i altres rendiments: fins ara sotmesos a

una retenció del 20%: quan l'obligació de retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015,

el tipus de retenció es fixa en el 19,5%.

En cas que l'obligació de retenir hagi nascut abans d'aquesta data, el tipus aplicable

segueix sent del 20%.

• Administradors: El tipus general de retenció aplicable durant tot l'any 2015 es manté

en el 37%.

En cas d'administradors d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a

100.000 euros, el tipus de retenció és del 20% fins l'11 de juliol de 2015 i del 19,5%

a partir d'aquesta data.

• Rendes del treball: s'ha establert una nova taula per al càlcul de retencions, que és

aplicable per als rendiments que se satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015:

Base retenció (fins)

Quota

Resta base (fins)

Tipus aplicable

       0,00

     0,00

12.450,00

19,50%

12.450,00

2.427,75

7.750,00

24,50%

20.200,00

4.326,50

13.800,00

30,50%

34.000,00

8.535,50

26.000,00

38,00%

60.000,00

18.415,50

En endavant

46,00%

En cas de rendes del treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de

retenció aplicable a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir del 12 de juliol, o

bé a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir l'1 d'agost ( en aquest últim cas,

durant el mes de juliol han d'aplicar els tipus de retenció que aplicaven fins a juny de

2015).