GESTIONEM TOTS ELS TRÀMITS DE MESURES ECONÒMIQUES PEL COVID-19

18/03/2020


L'entrada en vigor es del 18 de març del 2020 i els beneficiaris són els Autonoms que hagin vist afectat la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

 

Entrada en vigor: 18 març 2020

BENEFICIARIS

Autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

REQUISITS PER A TENIR DRET A LA PRESTACIÓ

  • Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l'estat d'alarma.
  • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom.
  • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037).
  • Trobar-a l'corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li realitzarà la invitació a l'Pagament).
  • La poden sol·licitar tot autònom l'activitat s'hagi vist suspesa amb motiu de el Reial Decret 463/2020 o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75% en relació amb l'efectuada en el semestre anterior (Annex amb la relació d'activitats i suspesos per RD 463 / 20).
  • Si es tenen treballadors a càrrec, ha de realitzar un ERTE i, a més, sol·licitar el cessament d'activitat.
  • No s'exigeix ​​carència mínima per accedir a aquesta prestació extraordinària.

Quantia de la PRESTACIÓ

La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència, per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35 €).

La durada prestació és d'1 mes prorrogable fins a la fi de l'estat d'alarma.

Informació addicional