REGISTRE HORES DIÀRIES TREBALLADORS

05/01/2017

Arrel de les últimes actuacions realitzades per la Inspecció de Treball, us recordem de la obligatorietat de dur a terme un registre de la jornada dels seus treballadors.

El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre de 2015, que correspon a l’Estatut dels

Treballadors, en el seu article 35.5, estableix que és obligatori per a les empreses portar un

REGISTRE DIARI DE LA JORNADA DE TREBALL.

Aquesta normativa legal no s’ha vist modificada, però si que es va produir un canvi interpretatiu

de l’article 35.5 de l’Estatut dels treballadors pel que fa al “còmput d’hores extraordinàries”,

arran de la Sentència dictada per l’Audiència Nacional, núm. 207/2015, de 4 de desembre de

2015.

Aquest canvi interpretatiu implica que si una empresa no disposa de sistemes de control de

presència i horari que permeti registrar la jornada diària dels treballadors (ex. Sistema de fitxatge,

targeta, empremta dactilar, o telemàtica), haurà d’elaborar i gestionar un registre de la jornada

diària que cada treballador realitza, i totalitzar-la de forma mensual, entregant còpia al treballador

juntament amb la nòmina.

D’aquesta manera, el registre d’hores realitzades a temps complet ha de coincidir amb el número

d’hores anuals que assenyala el Conveni col· lectiu d’aplicació.

Inspecció de Treball ha intensificat les seves actuacions respecte a la revisió dels processos

de control de jornades a temps parcial i completa, per això, és necessari fer especial atenció i

insistir en el procediment i control del temps de treball i de les hores extraordinàries per part de

les empreses per evitar possibles sancions.