SOCIETATS CIVILS

05/11/2015

A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2016 LES SOCIETATS CIVILS, QUE TINGUIN UNA ACTIVITAT MERCANTIL, DEIXARAN EL RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES PER ACOLLIR-SE A L’IMPOST DE SOCIETATS.

En matèria tributària s'estableix que les societats civils que amb efectes d'1 de gener de 2016 passin a tenir la condició de contribuents en l'Impost de societats i, per tant, cessin en el règim especial del recàrrec d'equivalència, podran aplicar, si escau, el previst en l'article 155 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, i en l'article 60 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.