Laboral

Oferim diferents tipus de serveis personalitzats, destinats a empreses i particulars, depenent de les seves necessitats. Realitzem els corresponents tràmits davant els diferents organismes: INEM, INSS, Tresoreria de la Seguretat Social, Departament de Treball, Govern Civil.

Alguns dels nostres serveis són:

  • Estudi, confecció i tramitació de contractes de treball i les pròrrogues corresponents.
  • Confecció de nòmines i liquidacions a la Seguretat Social (TC1 i TC2)
  • Control de venciments de contractes.
  • Acomiadaments de treballadors.
  • Tramitació d'altes i baixes a la Seguretat Social.
  • Tramitació d'altes i baixes per malaltia i accident.
  • Tramitació de subvencions.
  • Sol·licitud d'incapacitat, jubilació, orfenesa, viduïtat, etc.